گیاه Physalis variovestita

Physalis variovestita
-
0
Waterf.
-
2
Solanaceae

عکس

0
0
-
-
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه