گیاه Phytolacca dioica

Phytolacca dioica
-
0
(L.)Moq.
Bella Sombra
2
Phytolaccaceae

عکس

4
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
رنگ خوراکی
میوه