گیاه Pimelea prostrata

Pimelea prostrata
-
0
(J.R.Forst.&G.Forst.)Willd.
-
1
Thymelaeaceae
P. coarctata.

عکس

0.1
0.4
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین