گیاه Pimpinella major

Pimpinella major
-
2
(L.)Huds.
Greater Burnet Saxifrage
1
Umbelliferae
P. magna.

عکس

0.8
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
ضد التهاب
ضد نفخ
قابض
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه