گیاه Pistacia atlantica

Pistacia atlantica
بنه
1
Desf.
Betoum
2
Pistaciaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا

استفاده خوراکی

روغن
میوه

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
تانین
جوهر
چوب
رزین
صمغ
ماده رنگ