گیاه Pistacia atlantica cabulica

Pistacia atlantica cabulica
کسور، بنه کابلی
0
(Stocks.)Rech.f.
-
1
Pistaciaceae

عکس

0
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب