گیاه Pistacia chinensis

Pistacia chinensis
پسته چینی
1
Bunge.
Chinese Pistache
2
Pistaciaceae

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
چوب