گیاه Platanus orientalis

Platanus orientalis
چنار
2
L.
Oriental Plane
0
Platanaceae
P. vulgaris.

عکس

30
30
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
بله
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
چشمی
قابض

سایر موارد استفاده

چوب
ماده رنگ