گیاه Platycarya strobilacea

Platycarya strobilacea
-
0
Siebold.&Zucc.
-
1
Juglandaceae
Fortunaea chinensis. Petrophiloides strobilacea.

عکس

12
12
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

بخور دادن
سوخت
ماده رنگ