گیاه Pleurospermum uralense

Pleurospermum uralense
-
0
Hoffm.
-
1
Umbelliferae
P. austriacum uralense.

عکس

1
0
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ