گیاه Poa scabrella

Poa scabrella
-
0
(Thunb.)Benth.
Pine Bluegrass
1
Gramineae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

بذر