گیاه Podocarpus elatus

Podocarpus elatus
-
0
R.Br. ex Mirb.
Australian Plum
1
Podocarpaceae

عکس

30
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب