گیاه Podocarpus nubigenus

Podocarpus nubigenus
-
0
Lindl.
Chilean Podocarp
2
Podocarpaceae

عکس

20
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب