گیاه Polianthes tuberosa

Polianthes tuberosa
مریم، گل مریم
0
L.
Tuberose
1
Agavaceae

عکس

1
0.15
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

اسانس