گیاه Populus angustifolia

Populus angustifolia
-
2
James.
Narrowleaf Cottonwood
2
Salicaceae

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد اسکوربوت
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
مسکن دندان درد

استفاده خوراکی

آدامس
پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب
سبد
هورمون ریشه زایی