گیاه Populus fremontii

Populus fremontii
-
2
S.Watson.
Cottonwood
2
Salicaceae

عکس

25
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد اسکوربوت
ضد التهاب
ضد درد

استفاده خوراکی

آدامس
پوست داخلی درخت و درختچه ها
گل

سایر موارد استفاده

چوب
سبد
سوخت
هورمون ریشه زایی