گیاه Populus heterophylla

Populus heterophylla
-
1
L.
Swamp Cottonwood
0
Salicaceae

عکس

25
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد التهاب
ضد درد

سایر موارد استفاده

چوب
هورمون ریشه زایی