گیاه Populus x canescens

Populus x canescens
-
1
(Aiton.)Sm.
Grey Poplar
0
Salicaceae

عکس

30
15
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تب بر
ضد التهاب
ضد درد

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب