گیاه Potamogeton natans

Potamogeton natans
-
1
L.
Broad-Leaved Pondweed
3
Potamogetonaceae
P. hibernicus.

عکس

1
0
-
چندساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد تومور

استفاده خوراکی

ریشه
ساقه