گیاه Potamogeton suboblongus

Potamogeton suboblongus
-
0
Haeström.
-
1
Potamogetonaceae

عکس

0
0
-
چندساله
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ