گیاه Prangos pabularia

Prangos pabularia
جاشیر علوفه ای
2
Lindl.
-
1
Umbelliferae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
ضد خارش
ضد نفخ
قاعده آور
محرک
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

استفاده خوراکی

برگ