گیاه Pratia angulata

Pratia angulata
-
0
(G.Forst.)Hook.f.
-
2
Campanulaceae
Lobelia angulata. L. rugulosa.

عکس

0.01
0.5
همیشه سبز
چندساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ