گیاه Primula denticulata

Primula denticulata
-
0
Sm.
Drumstick Primula
2
Primulaceae

عکس

0.3
0.2
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین