گیاه Proboscidea louisianica

Proboscidea louisianica
-
0
(Mill.)Thell.
Unicorn Plant
2
Martyniaceae
P. louisiana. Martynia louisiana.

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن
ریشه
میوه

قسمت مورد استفاده

گیاه

سایر موارد استفاده

سبد
ماده رنگ