گیاه Protea repens

Protea repens
-
0
(L.)L.
Sugar Bush
1
Proteaceae

عکس

2.5
2.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

شهد