گیاه Prumnopitys taxifolia

Prumnopitys taxifolia
-
0
(Sol. ex D.Don.)deLaub.
Matai
2
Podocarpaceae
Dacrydium spicatum. D. taxifolium. P. spicata. (Mirbel.)Masters. Podocarpus spicatus.

عکس

25
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

شیره
میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب