گیاه Pseudopanax arboreus

Pseudopanax arboreus
-
0
(Murray.)K.Koch.
Puahou
1
Araliaceae
Neopanax arboreum. (Murray.)Allan. Nothopanax arboreum. Panax arboreum.

عکس

6
4
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ