گیاه Pseudopanax edgerleyi

Pseudopanax edgerleyi
-
0
(Hook.f.)C.Koch.
-
0
Araliaceae
Panax edgerleyi. Hook.f.

عکس

0
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس