گیاه Ptelea trifoliata

Ptelea trifoliata
-
3
L.
Hop Tree
2
Rutaceae

عکس

6
6
خزان کننده
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد کرم
متفرقه
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب