گیاه Pterocarya fraxinifolia

Pterocarya fraxinifolia
لرگ
1
(Poir.)Spach.
Caucasian Wingnut
1
Juglandaceae
P. caucasia.

عکس

30
20
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

محرک تعریق

استفاده خوراکی

بذر

قسمت مورد استفاده

برگ
ساقه

سایر موارد استفاده

تار و پود (بافندگی)
چوب