گیاه Pterocarya rhoifolia

Pterocarya rhoifolia
-
0
Siebold.&Zucc.
Japanese Wingnut
1
Juglandaceae

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

چوب