گیاه Pulmonaria saccharata

Pulmonaria saccharata
-
0
Mill.
Jerusalem Sage
1
Boraginaceae
P. picta.

عکس

0.3
0.6
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین