گیاه Quercus acuta

Quercus acuta
بلوط سفید
2
Thunb.
Japanese Evergreen Oak
2
Fagaceae
Cyclobalanopsis acuta.

عکس

25
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده