گیاه Quercus acutissima

Quercus acutissima
-
2
Carruth.
Sawthorn Oak
2
Fagaceae
Q. serrata. non Thunb.

عکس

5
15
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده
زغال چوب
سوخت
ماده رنگ