گیاه Quercus agrifolia

Quercus agrifolia
-
2
Née
Encina
3
Fagaceae

عکس

15
8
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پوست
قابض

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دکمه
دورکننده
سوخت