گیاه Quercus alba

Quercus alba
-
2
L.
White Oak
3
Fagaceae

عکس

20
10
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده
سوخت