گیاه Quercus cerris

Quercus cerris
-
2
L.
Turkey Oak
3
Fagaceae
Q. lanuginosa.

عکس

35
25
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
ترنجبین
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دکمه
دورکننده