گیاه Quercus coccifera

Quercus coccifera
-
2
L.
Kermes Oak
3
Fagaceae
Q. pseudococcifera.

عکس

4
4
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده
ماده رنگ