گیاه Quercus ellipsoidalis

Quercus ellipsoidalis
-
2
E.J.Hill.
Northern Pin Oak
2
Fagaceae

عکس

20
13
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض
قاعده آور

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده