گیاه Quercus frainetto

Quercus frainetto
-
2
Ten.
Hungarian Oak
4
Fagaceae
Q. conferta. Kit.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
دکمه
دورکننده