گیاه Quercus fruticosa

Quercus fruticosa
-
2
Brot.
-
3
Fagaceae
Q. humilis.

عکس

2
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده