گیاه Quercus hispanica

Quercus hispanica
-
2
Lam.
-
3
Fagaceae

عکس

20
13
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
چوب پنبه
دورکننده