گیاه Quercus laevis

Quercus laevis
-
2
Walter.
American Turkey Oak
2
Fagaceae
Q. catesbaei.

عکس

12
0
خزان کننده
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده