گیاه Quercus muehlenbergii

Quercus muehlenbergii
-
2
Engelm.
Yellow Chestnut Oak
3
Fagaceae
Q. acuminata. non Roxb. Q. prinus acuminata.

عکس

20
10
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

ضد استفراغ
قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده
سوخت