گیاه Quercus pubescens

Quercus pubescens
-
2
Willd.
Downy Oak
3
Fagaceae
Q. lanuginosa.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده