گیاه Quercus shumardii

Quercus shumardii
-
2
Buckley.
Shumard Oak
2
Fagaceae
Q. schneckii. Q. texana. non Buckl.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
دورکننده