گیاه Quercus suber

Quercus suber
بلوط چوب پنبه ای
2
L.
Cork Oak
3
Fagaceae

عکس

20
15
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

بادشکن
تانین
چوب
چوب پنبه
دورکننده