گیاه Quercus variabilis

Quercus variabilis
-
2
Blume.
Chinese Cork Oak
2
Fagaceae
Q. bungeana. Q. chinensis. non Abel.

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
جایگزین قهوه

سایر موارد استفاده

تانین
چوب
چوب پنبه
دورکننده
سقف ضد آب
ماده رنگ