گیاه Reseda lutea

Reseda lutea
ورث، اسپرک زرد
0
L.
Wild Mignonette
1
Resedaceae

عکس

0.75
0.45
-
دو ساله/چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ