گیاه Reseda luteola

Reseda luteola
ورث زردنما، ورث زرد چهره
1
L.
Weld
0
Resedaceae

عکس

1.5
0.5
-
دو ساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

مخدر

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
ماده رنگ